Публічний договір (оферта) про надання послуг з використання електронного майданчика uz.tab.com.ua
Оператор електронного майданчика uz.tab.com.ua, товариство з обмеженою відповідальністю "ТАБ ЮА", в особі директора Зінчука Олександра Сергійовича, який діє на підставі Статуту, далі – "Оператор", враховуючи результати відкритого відбору організатора електронних торгів (електронного аукціону) з реалізації брухту чорних, кольорових металів і сплавів ПАТ "Українська залізниця", керуючись ст. 633 та 634 Цивільного кодексу України, цією публічною офертою пропонує будь-якій юридичній особі або фізичній особі – підприємцю, яка наділена цивільною правоздатністю та дієздатністю, далі – "Користувач", укласти цей Договір на таких умовах:
1. Терміни, що вживаються в договорі
 • 1.1. Терміни, що вживаються у цьому Договорі, мають таке значення:
  • акцепт – повне та безумовне прийняття Користувачем усіх умов, викладених в публічній оферті;
  • публічний договір про надання послуг з використання електронного майданчика uz.tab.com.ua (Договір) – правочин про надання та отримання послуг з використання електронного майданчика uz.tab.com.ua, який відповідно до статей 628, 633 і 634 Цивільного кодексу України є змішаним публічним договором та договором приєднання, та укладається між Оператором та Користувачем на умовах публічної оферти;
  • публічна оферта (оферта) – пропозиція Оператора, що викладена на веб-сторінці електронного майданчика за посиланням https://uz.tab.ua/offer та адресована необмеженому колу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців укласти Договір на визначених умовах;
  • Регламент – регламент роботи електронного майданчика uz.tab.com.ua, що установлює правила роботи електронного майданчика, особливості надання послуг Оператором, порядок взаємодії між Оператором, Користувачем та Замовником під час підготовки та проведення електронних торгів (аукціонів) з реалізації брухту чорних та кольорових металів і їх сплавів та розміщується у вільному доступі на веб-сторінці електронного майданчика за посиланням https://uz.tab.ua/rules.
 • 1.2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Регламенті.
2. Предмет договору
 • 2.1. Цей Договір регулює відносини між Оператором та Користувачем під час організації та проведення електронних торгів (аукціонів) з реалізації брухту чорних та кольорових металів і їх сплавів (далі – металобрухт) на електронному майданчику uz.tab.com.ua.

  Оператор бере на себе зобов’язання надавати послуги з використання електронного майданчика для участі Користувача в електронних торгах (аукціонах) з продажу металобрухту в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Регламентом, а Користувач, який виявив бажання придбати металобрухт, бере на себе зобов’язання приймати послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Регламентом.

 • 2.2. Послуги з використання електронного майданчика включають:
  • розміщення та надання доступу до інформації про порядок та правила проведення аукціонів, умови участі в аукціоні, вимоги до учасників аукціонів;
  • публікація та надання доступу до перегляду оголошень щодо проведення аукціонів;
  • розгляд запитів Користувача стосовно інформації в оголошеннях щодо проведення аукціонів, порядку участі в аукціонах або з інших питань використання електронного майдачника;
  • реєстрація/ідентифікація Користувача на електронному майданчику;
  • створення особистого кабінету Користувача;
  • подання Користувачем заяв на участь в аукціоні;
  • зміна Користувачем заяв на участь в аукціоні та/або їх відкликання;
  • перевірка Оператором заяв на участь в аукціоні та супровідних документів;
  • доступ Користувача до сторінки аукціону (модуля аукціону) з можливістю спостереження за перебігом аукціону в режимі реального часу;
  • доступ Користувача до сторінки аукціону (модуля аукціону) з можливістю подання цінових пропозицій (у разі реєстрації Користувача учасником аукціону);
  • можливість перегляду та завантаження протоколу аукціону;
  • розсилка електронних повідомлень з інформацією про дії Користувача;
  • автоматична реєстрація всіх дій Користувача на електронному майданчику у спеціальній базі даних (електронному журналі);
  • інформаційно-консультаційна підтримка;
  • здійснення інших дій, необхідних для участі в аукціоні відповідно до положень Регламенту.

  Загальні умови та порядок надання послуг визначаються Регламентом, що є невід’ємною частиною цього Договору.

 • 2.3. Деякі послуги можуть надаватися виключно після проходження Користувачем процедури реєстрації та ідентифікації на електронному майданчику відповідно до положень Регламенту.
3. Порядок укладення та термін дії договору
 • 3.1. Цей Договір укладається шляхом приєднання Користувача до всіх його умов у цілому після прийняття положень публічної оферти (акцепту) без підписання письмового примірника Договору між сторонами.

  Дійсний Договір має юридичну силу і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

 • 3.2. Акцепт оферти відповідно до статей 205 і 642 Цивільного кодексу України полягає у здійсненні Користувачем таких конклюдентних дій, спрямованих на отримання послуг:
  • реєстрація на електронному майданчику;
  • надіслання заповненої, підписаної та засвідченої печаткою (у разі її використання) Заяви про приєднання до Договору за формою, установленою в додатку 1 до цього Договору (далі – Заява), у сканованому вигляді на адресу електронної пошти contracts@tab.com.ua.
 • 3.3. Договір уважається укладеним та вступає в дію з моменту надіслання Оператором на електронну адресу Користувача листа з підтвердженням проходження процедури ідентифікації Користувача на підставі отриманої Заяви та діє впродовж одного року або до настання однієї з обставин, зазначеної в пункті 3.4 цього Договору.

  Якщо жодна зі Сторін упродовж одного місяця до завершення терміну дії цього Договору письмово не повідомить іншу Сторону про припинення його дії, Договору автоматично діє далі на тих самих умовах і на такий самий термін.

 • 3.4. Договір припиняє свою дію в разі настання будь-якої з таких обставин:
  • у будь-який час за взаємною згодою Сторін;
  • на вимогу однієї із Сторін за умови письмового повідомлення не менше як за 14 днів до дати припинення;
  • за ініціативою однієї із Сторін у разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони (у такому випадку Договір уважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони);
  • з інших підстав, визначених законодавством України або передбачених цим Договором.
 • 3.5. Припинення Договору не звільняє Сторін від виконання зобов’язань, що виникли до моменту його припинення.
4. Права та обов’язки сторін
 • 4.1. Оператор зобов’язується:
  • надавати послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Регламентом, з урахуванням положень законодавства України;
  • забезпечувати Користувачу можливість отримання послуг на принципах прозорості, доступності та недискримінації;
  • забезпечувати належне функціонування електронного майданчика та його відповідність технічним та іншим вимогам, установленим ПАТ "Укрзалізниця";
  • надавати Користувачу консультаційну допомогу щодо участі в аукціонах та з питань користування електронним майданчиком;
  • інформувати Користувача про зміни до цього Договору та Регламенту шляхом надіслання повідомлень на адресу електронної пошти Користувача;
  • брати до розгляду всі раціоналізаторські пропозиції Користувача щодо покращення умов та якості функціонування електронного майданчика.
 • 4.2. Користувач зобов’язується:
  • дотримуватися умов цього Договору та використовувати електронний майданчик відповідно до положень Регламенту;
  • забезпечувати нерозголошення та конфіденційність своїх реєстраційних даних (логіна та пароля) та не допускати використання електронного майданчика від свого імені сторонніми особами. У разі виникнення підозри про несанкціоноване використання їх третіми особами негайно повідомляти про це Оператора;
  • надавати достовірну інформацію під час реєстрації на електронному майданчику, своєчасно здійснювати її оновлення;
  • надавати на вимогу Оператора паперові копії підтверджувальних документів у випадках, передбачених Регламентом;
  • у разі визнання Користувача переможцем аукціону вчасно та в повній мірі здійснювати заходи з метою укладення договору поставки, передбачені Регламентом, а також оплатити винагороду Оператору за надані послуги.
 • 4.3. Оператор має право:
  • перевіряти достовірність інформації, наданої Користувачем, у випадках та порядку, визначених Регламентом;
  • обмежувати, зупиняти або відмовляти в доступі Користувача до послуг електронного майданчика в разі невідповідності вимогам та/або критеріям, визначеним Регламентом, недотримання положень Регламенту, а також під час виникнення інших обставин, що перешкоджають функціонуванню електронного майданчика, до повного врегулювання ситуації, що спричинила обмеження або зупинення доступу;
  • здійснювати модернізацію, модифікування електронного майданчика, а також без попередження змінювати або додавати системну інформацію. Планові профілактичні роботи та позапланові технічні перерви здійснюються в порядку, визначеному Регламентом;
  • надавати за згоди Користувача додаткові послуги, у тому числі на платній основі;
  • використовувати найменування Користувача в переліку користувачів електронного майданчика, розміщених для загального доступу на електронному майданчику, а також розміщувати на електронному майданчику інформацію про співробітництво з таким Користувачем;
  • уносити зміни та доповнення в цей Договір та Регламент в односторонньому порядку;
  • використовувати адресу електронної пошти Користувача для надсилання організаційних та інформаційних повідомлень, включаючи інформацію про публікацію лотів;
  • в односторонньому порядку достроково припинити Договір у випадках, визначених цим Договором;
  • здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству України та Регламенту.
 • 4.4. Користувач має право:
  • використовувати електронний майданчик з метою реєстрації, ідентифікації, перегляду оголошень, нподання заяв на участь в аукціоні, участі в аукціоні, а також з іншою метою в порядку та на умовах цього Договору та Регламенту;
  • вимагати дотримання Оператором положень цього Договору та Регламенту;
  • одержувати роз’яснення Оператора щодо підстав відмови у реєстрації/ідентифікації на електронному майданчику, у реєстрації учасником аукціону та щодо підстав скасування реєстрації учасником аукціону;
  • усувати недоліки (у разі можливості), що спричинили відмову в реєстрації/ідентифікації на електронному майданчику, відмову в реєстрації учасником аукціону та скасування реєстрації учасником аукціону;
  • одержувати необхідну та достовірну інформацію про Оператора та його діяльність;
  • звертатися до Оператора в разі необхідності отримання консультаційної та технічної підтримки;
  • в односторонньому порядку достроково припинити Договір у випадках, визначених цим Договором.
5. Вартість послуг
 • 5.1. Розмір винагороди Оператора за надані послуги становить 1% початкової ціни реалізації лота (з ПДВ) та сплачується виключно переможцем аукціону.
 • 5.2. Переможець аукціону сплачує суму, зазначену в пункті 5.1 цього Договору, протягом трьох робочих днів з дати публікації протоколу аукціону в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Оператора.
 • 5.3. Винагорода сплачується переможцем аукціону додатково до ціни продажу лота.
6. Відповідальність
 • 6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань згідно з цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України з урахуванням умов цього Договору.
 • 6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань згідно з цим Договором, якщо це сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, у разі якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів з метою належного виконання зобов’язання.
 • 6.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань щодо цього Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
 • 6.4. Невідповідність сервісу електронного майданчика (послуг) очікуванням Користувача само по собі не є фактом надання такого сервісу (послуг) неналежної якості.
 • 6.5. Оператор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, роботі веб-порталу, невідповідності апаратно-технічного комплексу Користувача для роботи з електронним майданчиком.
 • 6.6. Сторони не несуть відповідальності одна перед одною за непрямий збиток, у тому числі за недоотриманий прибуток.
 • 6.7. Сторони не несуть відповідальності одна перед одною за дії Замовника аукціону, у тому числі пов’язані з підготовкою металобрухту до реалізації шляхом аукціону (здійсненням оцінки, отриманням необхідних дозволів, погоджень тощо).
7. Інтелектуальна власність
 • 7.1. Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності, що виникають або можуть виникнути в процесі функціонування електронного майданчика, зберігаються за Оператором.
 • 7.2. Усі матеріали, що передаються Оператором Користувачу, є результатом інтелектуальної власності Оператора та/або його партнерів.
 • 7.3. Користувач має право на безстрокове використання таких об’єктів виключно у власних цілях або в інших цілях за письмовою згодою Оператора.
8. Порядок врегулювання спорів
 • 8.1. Усі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі виконання цього Договору врегульовуються шляхом переговорів та консультацій.
 • 8.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів і консультацій та з метою врегулювання суперечок та спорів у досудовому порядку, Сторони залишають за собою право на пред’явлення претензій, що обов’язково повинні бути розглянуті Стороною, проти якої подані такі скарги в розумні строки.
 • 8.3. У разі неможливості врегулювання суперечки або спору між Сторонами шляхом переговорів та консультацій або в досудовому порядку, такий спір або суперечка вирішуються в судовому порядку.
9. Персональні дані
 • 9.1. Оператор зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманих від Користувача під час укладення Договору, реєстрації/ідентифікації, поданні заяв на участь в аукціоні, а також під час участі в аукціоні в порядку, передбаченому Регламентом та цим Договором.
 • 9.2. Оператор має право, а Користувач надає безумовну згоду на зберігання і оброблення, у тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що належить до персональних даних Користувача (його уповноваженого представника) з метою, що пов’язана з виконанням цього Договору та наслідків його виконання або невиконання, участі в аукціоні, а також у випадках, передбачених законодавством України.
 • 9.3. Сторони погодились, що персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням цього Договору, можуть включатися до баз персональних даних Сторін.
 • 9.4. Укладаючи цей Договір Сторони дають згоду (дозвіл) на оброблення їх персональних даних з метою підтвердження повноважень на укладення, зміну або розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин, у тому числі з метою поширення (розповсюдження та/або оприлюднення) таких даних на електронному майданчику.
 • 9.5. Згода на оброблення персональних даних надається без обмеження терміну зберігання та оброблення персональних даних.
 • 9.6. Передання персональних даних третім особам здійснюється лише у випадках, передбачених законодавством України, а в усіх інших випадках – лише за згодою Сторін.
10. Форс-мажорні обставини
 • 10.1. Сторона звільняється від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором в разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань є наслідком дії оставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, що Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (форс-мажорні обставини), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безлади, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за Договором.
 • 10.2. Форс-мажорні обставини підтверджуються довідкою Торгово-промислової палати України.
 • 10.3. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно, але не пізніше ніж через три календарні дні, із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру наявних перешкод, повідомити іншу Сторону про форс-мажорні обставини та їх вплив на виконання цього Договору.
 • 10.4. Якщо форс-мажорні обставини та/або їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
 • 10.5. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та/або їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір уважається припиненим з моменту виникнення зазначених обставин та/або їх наслідків, за яких є неможливим виконання цього Договору.
11. Заключні положення
 • 11.1. Публічна оферта діє до моменту її зміни або відкликання Оператором.
 • 11.2. Унесення змін та доповнень до Договору здійснюється Оператором в односторонньому порядку з повідомленням Користувача електронною поштою.
 • 11.3. Зміни та доповнення до Договору набирають чинності з моменту їх публікації на веб-сайті електронного майданчика та поширюються на всіх користувачів, з якими укладеного Договір, у тому числі на тих, що уклали Договір раніше дати набрання чинності змін та доповнень до Договору.
 • 11.4. У разі незгоди Користувача зі змінами, унесеними Оператором до Договору та/або Регламенту, Користувач повинен у семиденний строк з моменту, коли він дізнався або міг дізнатися про зазначені зміни, припинити використання електронного майданчика та розірвати Договір.

  Фактичне використання Користувачем електронного майданчика означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору, у тому числі внесеними в нього змінами, незалежно від часу початку використання електронного майданчика.

 • 11.5. Сторони визнають, що протягом дії цього Договору, вони можуть мати доступ до конфіденційної та/або комерційної інформації іншої Сторони, що підтверджується письмовим повідомленням про її конфіденційність або комерційність такої інформації.

  Не вважається конфіденційною або комерційною інформація, що:

  • є загальновідомою або стала загальновідомою, але не з вини іншої Сторони;
  • була отримана Стороною на законних підставах від третьої особи, яка не мала зобов'язань щодо захисту цієї інформації щодо іншої Сторони;
  • не позначена грифом "комерційна таємниця" та/або "конфіденційно", або якщо письмово не повідомлено про її конфіденційний та/або комерційний характер;
  • відповідно до законодавства не може належати до такої інформації.
 • 11.6. Договір не втрачає чинності в разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів, а також зміни організаційно-правової форми тощо. Про зазначені зміни Сторони у письмовій формі зобов’язані протягом семи робочих днів повідомити одна одну.
12. Додатки
 • 12.1. Додатки складають невід’ємну частину Договору.
 • 12.2. Додаток 1. Форма Заяви про приєднання до Договору (надсилається зареєстрованому користувачу).
 • 12.3. Додаток 2. Регламент, актуальна версія якого розміщується у вільному доступі на веб-сторінці електронного майданчика за посиланням https://uz.tab.ua/rules.
13. Реквізити оператора

ТОВ "ТАБ ЮА"
04071, м. Київ, вул. Щекавицька 9-А
тел. (044) 594-85-85
ЄДРПОУ 40514924
ІПН 405149226565

п/р 26000056213219
банк ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО 380269

Директор
Олександр Зінчук

Завантажити Публічний договір про надання послуг.pdf

Завантажити Заява про приєднання до Договору.pdf